Trần Xuân Cường

Trần Xuân Cường

CEO tại Bigsun Việt Nam.

Phụ trách điều hành, chiến lược kinh doanh và phát triển tại.