Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán tại Bigsun Việt Nam.

Phụ trách các vấn đề về giấy tờ, hóa đơn, xuất nhập, giao nhận hàng giữa công ty, khách hàng và đối tác.